شورای پژوهشی بیمارستان وابسته به پایگاه تحقیقات بالینی هر دو هفته یکبار تشکیل می گردد. هدف این شورای بررسی طرح های پژوهشی تقدیم شده به پایگاه می باشد مدت احکام اعضا شورا دو سال می باشد که از سوی معاونت فناوری و تحقیقات دانشگاه صادر می گردد

 

در حال حاضر شورا شامل افراد زیر است :

دکتر علی اصغر وحیدی

عضو

ریاست محترم بیمارستان

CV

دکتر صدیف درویش مقدم

عضو

سرپرست پایگاه تحقیقات بالینی

CV

دکتر محمدرضا لشکری زاده

عضو

معاون آموزشی بیمارستان و نماینده گروه جراحی

CV

دکتر نرگس خانجانی

عضو

مشاور اپیدمیولوژی

CV

دکتر علی حسنی نسب

عضو

نماینده گروه کودکان

CV

دکتراحمد انحصاری

عضو

نماینده گروه رادیولوژی

CV

دکتر حسین ستاری

عضو

نماینده گروه بیهوشی

CV

دکتر مریم دلیلی

عضو

نماینده گروه زنان

CV

دکتر مهدیه خلیلی زاده

عضو

نماینده پایگاه تحقیقات بالینی

CV

خانم اعظم دهقانی

عضو

مشاور آماری

CV

cv

ریاست محترم بیمارستان

رئیس شورا

آقای دکتر سید میرزایی

cv

سرپرست پایگاه تحقیقات بالینی

دبیر شورا

آقای دکتر صدیف درویش مقدم

cv

معاون آموزشی بیمارستان و نماینده گروه جراحی

عضو

آقای دکتر محمد رضا لشکری زاده

cv

نماینده گروه پاتولوژی

عضو

آقای دکتر شهریار دبیری

cv

مشاور اپیدمیولوژی

عضو

خانم دکتر نرگس خانجانی

cv

نماینده گروه کودکان

عضو

اقای دکتر علی حسینی نسب

cv

نماینده گروه رادیولوژی

عضو

آقای دکتراحمد انحصاری

cv

نماینده گروه بیهوشی

عضو

 آقای دکتر حسین ستاری

cv

نماینده گروه قلب

عضو

آقای دکتر فرهاد اسدی

 cv 
نماینده گروه عفونی

 
عضو
 
آقای دکتر مهرداد فرخ نیا

cv

نماینده گروه پوست

عضو

خانم دکتر سیمین شمسی میمندی

cv

نماینده گروه زنان

عضو

خانم دکتر فاطمه میرزایی

cv

نماینده پایگاه تحقیقات بالینی

عضو

خانم دکتر مهدیه خلیلی زاده

cv

مشاور آماری

عضو

خانم اعظم دهقانی