دوشنبه ١٣٩٧/٤/٢٥    EN
  کرمان،بزرگراه امام ، بیمارستان افضلی پور، طبقه دوم
  33257470- 034
31328501- 034
31328502- 034
فاکس:33257470 - 034
   
tahghighat.balini@gmail.com

کد پستی : 7616913911