دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN
ریاست و معاونین
 دکتر علی اکبر حقدوست ریاست دانشگاه

 
 درجه علمی: دکتری اپیدمیولوژی و آمار زیستی

مرتبه علمی: استاد
              
31215801-02                        
ahaghdoost@kmu.ac.ir

ahaghdoost@gmail.com

 Web:  http://academicstaff.kmu.ac.ir/haghdoost
                                                    


                             دکتر مجید فصیحی هرندی

 معاون آموزشی


درجه علمی : دکترای انگل شناسی 
مرتبه علمی : استاد

 
 31212709-31215612
 
 fasihi@kmu.ac.ir  

 دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد

 معاون درمان
 
 
 درجه علمی : فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق                   
مرتبه علمی : دانشیار


 
 32113012
 
  
 دکتر عباس پرداختی 
معاون تحقیقات و فن آوری
 
 درجه علمی : دکترای فارماسیوتیکس 
مرتبه علمی :استاد

 
 32263855 
 abpardakhty@kmu.ac.ir 
 دکتر عباس کامیابی 
 معاو
ن توسعه مدیریت و منابع

 
 درجه علمی : دکتری پزشکی عمومی  

 
31215820-21 
 a_kamyabi@kmu.ac.ir 
 دكتر نادر شاهرخی
 معاون دانشجویی و فرهنگی

 
  درجه علمی: دکتری فیزیولوژی  
مرتبه علمی: دانشیار
 
31325301 
 nshahrokhi@kmu.ac.ir 
 دکتر نوذر نخعی
معاون بهداشتی
 

 مرتبه علمی : استاد
درجه علمی : متخصص پزشکی اجتماعی
 
 31215740-32114848 
Nakhaeen@yahoo.com 
 دکتر  محمودرضا حیدری
 معاون 
غذا و دارو

 

مرتبه علمی : استاد
 درجه علمی : دکترای سم شناسی و فارماکولوژی
 
 
31215620-31215621

 
 heidarimr@yahoo.com
 heidarimr@kmu.ac.ir
 


Email: ahaghdoost@kmu.ac.ir
ahaghdoost@gmail.com         

Web:
  http://haghdoost.kmu.ac.i
Email: ahaghdoost@kmu.ac.ir
ahaghdoost@gmail.com         

Web:
  http://haghdoost.kmu.ac.i
Email: ahaghdoost@kmu.ac.ir
ahaghdoost@gmail.com         

Web:
  http://haghdoost.kmu.ac.i

 معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتر عباس کامیابی 
درجه علمی : دکتری پزشکی عمومی  
شماره تماس:21-31215820 
                              آخرین رویدادهـا
آرشيو اخبـار