۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند
نام مقاله:
بررسی کیفیت خدمات بیمارستانی از دیدگاه بیماران بر اساس مدل سروکوال در یک بیمارستان آموزشی منتخب در شهر کرمان: یک مطالعه موردی
نویسندگان:
فاطمه هاشمی، نصرت عوض نژاد، مهکامه مهدی پور، فاطمه کرمی رباطی
نام مجله:
مجله پژوهش های سلامت محور
سال انتشار:
2018
شماره مجله:
4(2)
شماره صفحه:
147
فایل مجله: