۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن

مرکز آموزشی درمانی افضلی پور برگزار می کند:

 

 کارگاه روش تحقیق مقدماتی

مدرس: آقای دکتر جعفری

 

گروه هدف: اعضاء هیأت علمی، دستیاران و فراگیران پزشکی

 

زمان: پنج شنبه 97/9/15 ساعت 10 الی 12

مکان برگزاری: بیمارستان افضلی پور

 سالن کنفرانس رادیولوژی