۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي

پیشرفت دانش پزشکی، مبتنی بر پژوهش است. بخش بزرگی از پژوهش ها برای رسیدن به نتایج معتبر، باید روی انسان ها انجام شوند. هدف اصلی هر پژوهش، ارتقای سلامت انسان ها توأم با رعایت کرامت و حقوق آنهاست. برای این منظور، پژوهش های انجام شده نباید لطمه ای به آزمودنی ها (انسان، حیوان، دارو و ...) وارد کنند. هدف از ایجاد کمیته اخلاق، رعایت استانداردهای لازم در امر پژوهش در حوزه آزمودنی هاست.

 

به این منظور، کمیته اخلاق سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سال 1394 با هدف صدور کد اخلاق برای همه مطالعات و نظارت بهتر بر انجام مطالعات با سوژه های انسانی آغار به کار کرد.