۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر

 دکتر علی اکبر حقدوست

دکتر نرگس خانجانی

 دکتر مینا مشر

 دکتر مهدیه خلیلی زاده

خانم اعظم دهقانی

دکتر سنا عیب پوش

دکتر عزیزاله دهقان