۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر

 

خلاصه مقالاتی که با ذکر نام پایگاه تحقیقات بالینی در هجدهمین کنگره گوارش و کبد پذیرفته و ارائه شدند:

1

2

3

4