۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند

Skip Navigation Links.
Collapse معرفی پایگاهمعرفی پایگاه
تاریخچه
وابستگی سازمانی (افیلیشن) پایگاه
Collapse فعالیت های زیرمجموعه پایگاهفعالیت های زیرمجموعه پایگاه
1- اهداف و برنامه های پژوهشی
2- کمیته اخلاق سازمانی
گروه های همکار
اولویت های پژوهشی
Collapse اعضای پایگاهاعضای پایگاه
سرپرست پایگاه
شورای پژوهشی
Collapse مشاوران پایگاهمشاوران پایگاه
مشاور فعلی
مشاوران سابق
کارشناسان پایگاه
مسئول دفتر پایگاه
Collapse دستاوردهای پایگاهدستاوردهای پایگاه
Collapse مقالاتمقالات
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2009
Collapse خلاصه مقالات کنگره هاخلاصه مقالات کنگره ها
نوزدهمین کنگره بیماری های گوارش و کبد ایران
هجدهمین کنگره بیماری های گوارش و کبد ایران
کنگره گوارش و کبد ایران- 1393
Collapse پایان نامه هاپایان نامه ها
سال 97
سال 96
سال 95
سال 94
سال 93
سال 92
Collapse طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
مصوب
پایان یافته
کتاب ها
کارگاه های برگزار شده
کنگره ها، کنفرانس ها، سمینارها و بزرگداشت ها
Collapse فرم ها، آئین نامه ها و ...فرم ها، آئین نامه ها و ...
فرم پروپوزال
فرم آئین نامه
فرآیند بررسی و تصویب طرح های پژوهشی
راهنمای نوشتن رضایت آگاهانه
Collapse جلسات شورای پژوهشیجلسات شورای پژوهشی
تقویم پژوهشی پایگاه
مراحل بررسی و تصویب طرح های پژوهشی
Collapse صورت جلسات شورای پژوهشیصورت جلسات شورای پژوهشی
سال 97
سال 96
سال 95
سال 94
سال 93
سال 92
سال 91
Collapse کمیته اخلاق سازمانیکمیته اخلاق سازمانی
اهداف کمیته اخلاق سازمانی
فعالیت های کمیته اخلاق سازمانی
راهنماهای اخلاق در پژوهش
اعضای کمیته اخلاق سازمانی
تقویم جلسات کمیته اخلاق سازمانی
صورت جلسات کمیته اخلاق سازمانی
تماس با ما